Текущее время: Пн мар 25, 2019 4:14 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ] 
 Устав СК "СТРЕЛОК" для ознакомления 
Автор Сообщение
Фэтбайкер
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт фев 12, 2008 12:07 pm
Сообщения: 5408
Откуда: Харьков (Алексеевка)
Арсенал: Присутствует ;-)
Сообщение Устав СК "СТРЕЛОК" для ознакомления
ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчими зборами засновників ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«СТРІЛЕЦЬКИЙ КЛУБ «СТРІЛЕЦЬ»
Протокол № 1 від «17» січня 2014 р.


СТАТУТ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«СТРІЛЕЦЬКИЙ КЛУБ «СТРІЛЕЦЬ»


м. Харків
2014 рік


СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СТРІЛЕЦЬКИЙ КЛУБ «СТРІЛЕЦЬ» (надалі – Організація) є громадською організацією, яка створена на основі спільності інтересів громадян для реалізації мети та завдань передбачених цим Статутом.
1.2. Діяльність ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СТРІЛЕЦЬКИЙ КЛУБ «СТРІЛЕЦЬ» регламентується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання» та іншими нормами чинного законодавства України. Будь-які питання та правовідносини, що не врегульовані даним Статутом, регулюються нормами чинного законодавства України.

СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Найменування Організації.
2.1.1. Українською мовою:
• повне – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СТРІЛЕЦЬКИЙ КЛУБ «СТРІЛЕЦЬ»;
• скорочене – ГО «СК «СТРІЛЕЦЬ».
2.1.2. Російською мовою:
• повне – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СТРЕЛКОВЫЙ КЛУБ «СТРЕЛОК»;
• скорочене – ОО «СК «СТРЕЛОК».

СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, діє на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків (у т.ч. валютні), печатку із своїм найменуванням та символікою, бланки, символіку, зразки якої затверджуються Правлінням Організації, іншу атрибутику. Символіка Організації реєструється в установленому чинним законодавством порядку.
3.2. Організація створена та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності, законності та гласності, рівноправності її членів.
3.3. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке їй належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, так само як і держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Організації.
3.4. Організація є вільною у виборі напрямків своєї діяльності у межах, передбачених цим Статутом, самостійно визначає структуру управління, розробляє програми свого розвитку.
3.5. Організація самостійно планує свою діяльність, а також соціальний, професійний та інший розвиток колективу членів.
3.6. Організація може бути засновником засобів масової інформації, а також здійснює інші права, передбачені чинним законодавством, зокрема Законами України «Про громадські об’єднання», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та іншими нормативно-правовими актами.
3.7. Організація не має на меті отримання прибутку і набуває статус неприбуткової організації з моменту внесення в установленому чинним законодавством порядку до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
3.8. Організація створена на необмежений термін.

СТАТТЯ 4. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
4.1. Головна мета Організації – здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, спортивних та інших інтересів членів Організації.
4.2. Для досягнення мети Організація ставить перед собою наступні напрями діяльності:
• виховання, вивчання членами Організації теорії та практики стрілецької підготовки із конструктивно схожими з пневматичною зброєю виробами;
• проведення теоретичних та практичних занять зі вивчання матеріальної частини конструктивно схожих з пневматичною зброєю виробів для членів Організації;
• організація та проведення любительських та розважальних змагань по стрільбі із конструктивно схожих з пневматичною зброєю виробів серед своїх членів;
• задоволення потреб членів Організації в організації колективних стрілецьких заходів, придбання товарів, обіг яких не обмежено на території України;
• пропаганда у суспільстві належного відношення до конструктивно схожих з пневматичною зброєю виробів, дотримання всіх необхідних заходів техніки безпеки при поводженні з конструктивно схожими з пневматичною зброєю виробами, і всіх інших питань, що з ними пов’язані, використовуючи для цього всі можливості, які не заборонені чинним законодавством України;
• участь в організації і проведенні просвітницької діяльності для членів Організації, представників та членів інших громадських об’єднань, що має бути спрямоване на аналіз та роз’яснення актуальних питань у сфері стрільби, та більш широкого кола пов’язаних з цим питань як теоретичного, так і прикладного характеру;
• налагодження постійних зв’язків, обмін досвідом та співпраця з іншими всеукраїнськими та місцевими громадськими об’єднаннями України, у т.ч. міжнародними та іноземними громадськими організаціями в сфері розвитку стрільби з конструктивно схожих з пневматичною зброєю виробів;
• розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази Організації;
• організація та розвиток співпраці між Організацією, іншими стрілецькими організаціями і органами державного управління і місцевого самоврядування, засобами масової інформації з актуальних питань теорії та практики стрільби з конструктивно схожих з пневматичною зброєю виробів, висвітлення у засобах масової інформації процесу та результатів діяльності Організації, її членів тощо.

СТАТТЯ 5. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ.
УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ В ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ,
ВИБУТТЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1. Членство в Організації є добровільним та може бути індивідуальним фіксованим і почесним.
5.2. Членами Організації можуть бути фізичні особи – громадяни України, іноземці та особи без громадянства (що перебувають в Україні на законних підставах), які досягли 14-річного віку. Засновники є членами Організації з моменту її реєстрації.
5.3. Приймання в члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви особи, яка виявила бажання вступити до членів Організації, що подається до Правління Організації.
5.4. Рішення при приймання до членів Організації приймається Загальними зборами членів Організації або Правлінням Організації та затверджується Головою Правління.
5.5. Після затвердження Головою Правління Організації рішення про прийняття нових членів Організації, їм може видаватись посвідчення члена Організації, визначеного Правлінням зразка.
5.6. Члени Організації сплачують вступні та членські внески в порядку, визначеному цим Статутом або окремим положенням. Вступні внески сплачуються одноразово, одночасно з поданням заяви про вступ до членів Організації. Членські внески сплачуються періодично, у терміни, визначені рішенням Правління Організації.
5.7. Розмір вступних та членських внесків для осіб, які виявили бажання вступити до Організації, визначається Правлінням Організації. Розмір членського внеску може бути змінений за рішенням Загальних зборів членів Організації або Правління Організації. Порядок внесення та розмір членського внеску регулюється окремими положеннями.
5.8. При виході (виключенні) члена Організації з її складу вступні та членські внески, у т.ч. сплачені авансом на наступні періоди часу, не повертаються.
5.9. Всі дійсні члени Організації мають рівні права та обов’язки.
5.10. Окремим особам може бути надане почесне членство в Організації, як вища форма заохочення Організації, для чого необхідне письмове клопотання не менш ніж 50 % (п’ятидесяти відсотків) дійсних членів Організації. Рішення про надання особі статусу почесного члена Організації приймається Загальними зборами членів Організації за поданням Голови Правління Організації. Почесні члени Організації, які не є при цьому дійсними членами Організації, мають право приймати участь у роботі Організації та її органів (у тому числі Загальних зборів, Правління) але без права вирішального голосу.
5.11. За рішенням Загальних зборів або Правління Організації претенденту в члени Організації може бути відмовлено в прийнятті до членів Організації. Обгрунтоване повідомлення про таку відмову оформляється та надається претенденту в члени Організації у письмовій формі. Відмова у прийняти до членів Організації може бути оскаржена на чергових (позачергових) Загальних зборах.
5.12. Членство в Організації може бути припинене у разі:
5.12.1. добровільного виходу з членів Організації (на підставі поданої письмової заяви);
5.12.2. смерті члена Організації;
5.12.3. виключення з членів Організації за рішенням Загальних зборів або Правління Організації у випадках:
• порушення вимог Статуту Організації та інших внутрішніх документів;
• вчинення дій, що заподіяли матеріальну чи нематеріальну (моральну) шкоду Організації, спричинили погіршення її репутації;
• вчинення дій (бездіяльності), що є несумісними із статусом члена Організації;
• несплата членських внесків протягом 3 (трьох) календарних місяців поспіль;
• припинення участі члена у практичній діяльності Організації.
5.12.4. припинення діяльності Організації.
5.13. Рішення про виключення з членів Організації може бути оскаржене на чергових (позачергових) Загальних зборах.
5.14. При виході (виключенні) члена Організації з її складу, матеріальні внески (грошові кошти, майно) внесені з метою підтримки (забезпечення) діяльності Організації, не повертаються.

СТАТТЯ 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇЇ ЧЛЕНІВ
6.1. Для досягнення своєї мети і виконання завдань Організація має право:
6.1.1. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
6.1.2. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
6.1.3. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
6.1.4.брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
6.1.5.проводити мирні зібрання;
6.1.6. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
6.1.7. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню;
6.1.8. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
6.1.9. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
6.1.10. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
6.1.11. здійснювати інші права, не заборонені законом.
6.2. Члени Організації мають право:
6.2.1. брати участь у діяльності Організації;
6.2.2. обирати і бути обраними до керівних органів Організації;
6.2.3. одержувати повну та достовірну інформацію щодо діяльності Організації;
6.2.4. брати участь у розважальних, наукових, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться Організацією, на засадах і в порядку, визначеними внутрішніми документами Організації;
6.2.5. вільно виходити із членів Організації;
6.2.6. оскаржувати рішення Правління Організації про виключення з членів Організації до Загальних зборів;
6.2.7. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів;
6.2.8. надавати Організації матеріальну допомогу;
6.2.9. звертатися по допомогу до Організації для захисту своїх законних прав і інтересів;
6.2.10. члени Організації, що спільно володіють не менш ніж 30 (тридцятьма) відсотками голосів, можуть вимагати скликання позачергових Загальних зборів.
6.2.11. інші права, передбачені чинним законодавством України.
6.3. Члени Організації зобов’язані:
6.3.1. дотримуватись у своїй діяльності вимог Статуту та внутрішніх документів Організації;
6.3.2. виконувати рішення, прийняті органами управління Організації;
6.3.3. співпрацювати з органами управління Організації з усіх питань, які стосуються її мети і завдань діяльності;
6.3.4. сплачувати вступні внески, регулярно сплачувати членські внески;
6.3.5. приймати активну участь у діяльності, реалізації цілей та завдань Організації;
6.3.6. утримуватись від будь-якої діяльності, що може завдати матеріальної та нематеріальної (моральної) шкоди Організації;
6.3.7. берегти матеріальну базу та інше майно, що є власністю Організації;
6.3.8. піклуватися про підтримання авторитету Організації, а також про розширення її впливу та лав;
6.3.9. виконувати інші обов’язки передбачені чинним законодавством України.

СТАТТЯ 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
7.1. За порушення Статуту, нанесення моральної та/або матеріальної шкоди Організації, до членів Організації може бути застосована наступна відповідальність (матеріальні та/або дисциплінарні санкції):
• зауваження;
• попередження;
• відшкодування збитків;
• виключення з членів Організації.
7.2. Матеріальні та/або дисциплінарні санкції до членів Організації застосовуються за рішенням Правління Організації та відповідно до чинного законодавства України.

СТАТТЯ 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
8.1. В Організації створюються наступні органи управління:
8.1.1. Загальні збори членів Організації;
8.1.2. Правління Організації на чолі з Головою Правління Організації;
8.1.3. Ревізійна комісія (або ревізор).
8.2. Вищим органом управління Організації є Загальні збори членів, які функціонують шляхом проведення чергових та позачергових зборів.
Чергові Загальні збори скликаються Правлінням (Головою Правління) Організації не рідше одного разу на рік.
Позачергові Загальні збори скликаються Правлінням Організації за власною ініціативою або на вимогу не менш ніж 30 (тридцяти) відсотків членів Організації.
Дата та місце проведення Загальних зборів визначається Правлінням Організації.
Дата, місце проведення та проект порядку денного Загальних зборів доводиться Правлінням до відома членів Організації щонайменш за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів.
Загальні збори, як вищий орган управління мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Організації, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Правління.
Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні члени Організації (представники членів Організації), які мають у сукупності понад 60 (шестидесяти) відсотків голосів.
Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть почесні члени Організації.
Загальні збори обирають Голову та Секретаря Зборів. Секретар Загальних зборів організує ведення протоколу Зборів.
Члени Організації можуть приймати участь у Загальних зборах особисто або через призначених ними представників. Повноваження представників підтверджуються дорученням, засвідченим в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
8.3. До повноважень Загальних зборів, як вищого органу управління відноситься:
8.3.1. визначення і затвердження основних напрямів діяльності і розвитку Організації, і прийняття відповідних документів;
8.3.2. внесення змін та доповнень до Статуту Організації;
8.3.3. обрання та відкликання Правління Організації, Голови Правління Організації, членів Ревізійної комісії (ревізора);
8.3.4. реалізація права власності Організації в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом;
8.3.5. розгляд та затвердження звітів органів управління Організації про їх діяльність;
8.3.6. затвердження планів діяльності та розвитку Організації та звітів про їх виконання;
8.3.7. прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Організації;
8.3.8. затвердження кошторису Організації на поточний період;
8.3.9. визначення розміру, терміну та порядку внесення членських внесків;
8.3.10. встановлення порядку витрат і надходжень;
8.3.11. розгляд скарг на дії Правління, Голови Правління і Ревізійної комісії (ревізору) Організації;
8.3.12. створення, реорганізація i ліквідація підприємств, установ, організацій, відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів і положень;
8.3.13. прийняття рішення щодо вступу Організації в асоціацію, спілку, інше об’єднання;
8.3.14. відчуження майна Організації на суму, що складає 50 і більше відсотків майна Організації;
8.3.15. інші питання, передбачені чинним законодавством України.
8.4. Повноваження, передбачені пунктами 8.3.2., 8.3.7., 8.3.14. належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам Організації.
8.5. З питань, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують члени Організації, що мають у сукупності не менше як ¾ голосів членів Організації. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів. Рішення Загальних зборів приймаються шляхом відкритого або таємного голосування.
8.6. Частина повноважень Загальних зборів, крім повноважень, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів, може здійснюватись Правлінням Організації.
8.7. Установчі Загальні збори скликаються та проводяться лише засновниками Організації на момент створення Організації. Подальші Загальні збори проводяться членами Організації.
8.8. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо спору між ним і Організацією. При розгляді питання про виключення члена з Організації, член, про виключення якого приймається рішення, не бере участі в голосуванні на Загальних зборах.
8.9. Правління Організації є виконавчим органом Організації, підзвітним Загальним зборам.
Правління обирається Загальними зборами з числа членів Організації в кількості, що вирішується Загальними зборами, але не більше п’яти осіб, на термін 5 (п’ять) років. Відкликання та зміна складу Правління Організації здійснюється на Загальних зборах членів Організації.
Правління Організації у першому складі обирається на Установчих Загальних зборах засновниками Організації.
8.10. Правління Організації проводить свої засідання не менше двох разів на рік. Рішення Правління оформлюються протоколами. Правління Організації звітує про свою діяльність перед Загальними зборами не рідше одного разу на рік. Оскарження рішень, дій або бездіяльності Правління здійснюється до Загальних зборів членів Організації.
8.11. Правління здійснює повсякденне керівництво діяльністю Організації, та має наступні повноваження:
8.11.1. організація та забезпечення виконання рішень Загальних зборів;
8.11.2. планування діяльності Організації, здійснення оперативного керівництва нею;
8.11.3. прийняття рішення про прийом або виключення з членів Організації;
8.11.4. визначення розміру та порядку сплати вступних та членських внесків;
8.11.5. забезпечення необхідної господарської та іншої діяльності Організації;
8.11.6. оперативне господарське управління майном та коштами Організації;
8.11.7. формування проекту порядку денного Загальних зборів, визначення дати та місця їх проведення;
8.11.8. видання рішень і розпоряджень, обов’язкових для виконання всіма членами Організації;
8.11.9. затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Організації, визначення організаційної структури Організації;
8.11.10. затвердження зразків печаток, штампів та символіки Організації;
8.11.11. забезпечення дотримання Організацією та її членами законодавства з питань діяльності Організації і Статуту Організації;
8.11.12. ведення обліку членів Організації;
8.11.13. вирішення інших питань, пов’язаних з діяльністю Організації;
8.11.14. здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, у т.ч. частини повноважень Загальних зборів, крім повноважень, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.
8.12. Засідання Правління Організації скликаються Головою Правління по мірі необхідності, але не рідше двох разів за рік. Засідання можуть скликатися також за вимогою членів Правління або Ревізійної комісії (ревізора).
8.13. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Правління відкритим голосуванням. У разі рівності голосів при голосуванні на засіданні Правління голос Голови Правління Організації є переважним для прийняття рішення.
8.14. Правління очолює Голова Правління Організації, який обирається більшістю голосів простим відкритим голосуванням терміном на 5 (п’ять) років з числа членів Правління.
8.15. Голова Правління Організації здійснює наступні функції:
8.15.1. керує діяльністю Правління Організації та працівників штатного апарату Організації;
8.15.2. без доручення виступає від імені Організації, у тому числі при укладенні будь-яких угод, договорів, контрактів тощо;
8.15.3. здійснює підписання та забезпечує контроль за виконанням рішень і розпоряджень, обов’язкових для виконання всіма членами Організації, а також правил, положень та інших внутрішніх документів Організації;
8.15.4. представляє Організацію в державних і інших органах з правом видачі відповідних доручень, відповідає за результати діяльності перед органами управління Організації;
8.15.5. укладає угоди, видає довіреності, відкриває і закриває банківські рахунки;
8.15.6. контролює дотримання штатної і фінансової дисципліни в Організації;
8.15.7. здійснює прийом і звільнення штатних працівників Організації та її відокремлених підрозділів, заохочує їх, накладає на них стягнення;
8.15.8. відповідає за дотримання вимог діючого законодавства при укладенні угод цивільно-правового й іншого характеру;
8.15.9. головує на засіданнях Правління Організації;
8.15.10. здійснює інші представницькі та виконавчо-розпорядчі функції в межах своєї компетенції.
8.16. Голова Правління Організації має право делегувати частину своїх повноважень іншим членам Правління Організації. Голова Правління Організації є підзвітним Загальним зборам членів Організації.
8.17. Відкликання та зміна Голови Правління Організації здійснюється на Загальних зборах членів Організації. Рішення Голови Правління оформлюються наказами або розпорядженнями. Голова Правління Організації звітує про свою діяльність перед Загальними зборами не рідше одного разу на рік. Оскарження рішень, дій або бездіяльності Голови Правління здійснюється до Загальних зборів членів Організації.
8.18. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами членів Організації з їхнього числа в кількості не менш 3 (трьох) чоловік на протязі першого року після державної реєстрації Організації. Якщо Організація складається менш ніж з 30 (тридцяти) членів, замість ревізійної комісії обирається ревізор, що має повноваження комісії. Голова і члени Ревізійної комісії (ревізор) виконують свої обов’язки на суспільних засадах. Ревізійна комісія (ревізор) обирається терміном на 1 (один) рік.
8.19. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Правління Організації.
8.20. Ревізійна комісія (ревізор) Організації має наступну компетенцію:
8.20.1. здійснює контроль за дотриманням Правлінням Організації і членами Організації законодавства з питань діяльності Організації і Статуту Організації;
8.20.2. проводить не рідше одного разу на рік (при необхідності – із залученням відповідних фахівців) планові ревізії діяльності Організації і звітує про результати перед Загальними зборами;
8.20.3. перевіряє виконання Правлінням Організації рішень Загальних зборів;
8.20.4. контролює правильність укладання Правлінням Організації договорів та угод;
8.20.5. перевіряє правильність нарахування і своєчасність внесення установлених платежів.
8.21. Ревізійна комісія (ревізор) Організації є підзвітними Загальним зборам. Відкликання та зміна Ревізійної комісії (ревізора) Організації здійснюється на Загальних зборах членів Організації. Рішення Ревізійної комісії (ревізора) Організації оформлюються протоколами або висновками. Ревізійна комісія (ревізор) Організації звітує про свою діяльність перед Загальними зборами не рідше одного разу на рік. Оскарження рішень, дій або бездіяльності Ревізійної комісії (ревізора) Організації здійснюється до Загальних зборів членів Організації.

СТАТТЯ 9. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ,
ДЖЕРЕЛА ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ
9.1. Організація може мати у власності кошти, будівлі, споруди, житловий фонд, інше нерухоме майно, транспортні засоби, обладнання, інвентар, грошові кошти, цінні папери, будь-яке інше майно та майнові права, нематеріальні активи (у тому числі об’єкти інтелектуальної власності), необхідні для забезпечення статутної діяльності Організації.
9.2. Організація набуває права власності на кошти та майно, що передане їй засновниками, членами, підприємствами, установами та організаціями або державою в установленому чинним законодавством порядку, набуте в якості членських та інших внесків, добровільних пожертвувань фізичних осіб, підприємств, установ та організацій, а також придбане за рахунок власних коштів, чи на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України.
9.3. Джерелами формування майна та коштів Організації є:
9.3.1. вступні, членські та інші цільові внески членів Організації, що сплачуються у відповідності з цим Статутом та рішенням відповідних органів Організації;
9.3.2. добровільні надходження (пожертвування) від фізичних та юридичних осіб, у тому числі іноземних;
9.3.3. кошти та майно, отримані від господарської, фінансової та громадської діяльності підприємств та організацій, заснованих Організацією згідно чинного законодавства;
9.3.4. кошти та майно, передані державою.
9.4. Майно, яке передане Організації її членами та іншими юридичними та фізичними особами, є власністю Організації. Закріплене за Організацією майно належить їй на праві власності. Організація самостійно володіє, користується, розпоряджається власним майном, здійснює по відношенню до нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству.
9.5. Право власності на майно Організації реалізують Загальні збори в порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом. Оперативне господарське управління майном та коштами Організації здійснюється Правлінням Організації.
9.6. Кошти Організації використовуються для виконання статутних завдань, утримання штатного апарату, придбання необхідного обладнання та інвентарю, іншого майна та майнових прав, нематеріальних та інших активів для забезпечення статутної діяльності Організації.
9.7. Кошти та майно Організації використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі і не можуть перерозподілятись між її членами. В разі ліквідації Організації її активи повинні бути передані одній або декільком іншим неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

СТАТТЯ 10. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА
І СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
10.1. З метою виконання статутних завдань і цілей Організація може здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому чинним законодавством.
10.2. В Організації може бути створено різні цільові фонди та фонд для покриття непередбачених видатків і збитків у розмірах, визначених рішенням Загальних зборів членів Організації. Порядок використання коштів цих фондів визначається Загальними зборами та/або Правлінням Організації.

СТАТТЯ 11. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
11.1. Організація, а також створені нею підприємства, установи та організації, зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.
11.2. Облік та звітність в Організації ведеться в порядку, встановленому чинним законодавством України та внутрішніми документами Організації. Звіти про доходи та витрати Організації подаються фінансовим органам в порядку, встановленому чинним законодавством України.
11.3. Відповідальність за достовірність ведення бухгалтерського обліку, статистичної звітності та своєчасність подання звітів покладається на відповідних посадових осіб Організації.

СТАТТЯ 12. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ
12.1. Організація має право створювати у встановленому порядку на території України та за її кордоном відокремлені підрозділи. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами. Відокремлені підрозділи, їх виконавчі й інші органи управління діють на підставі положень, які затверджується Загальними зборами членів Організації.
12.2. Призначення та відкликання (звільнення) керівників відокремлених підрозділів здійснюється Головою Правління Організації.
12.3. Правління Організації та Ревізійна комісія (ревізор) здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю відокремлених підрозділів Організації, організують та проводять перевірки їх діяльності.
12.4. Припинення (ліквідація) відокремлених підрозділів Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів членів Організації та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

СТАТТЯ 13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
13.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації вносяться рішенням Загальних зборів за поданням Правління Організації в порядку, визначеному даним Статутом та чинним законодавством України.
13.2. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Організації приймається Загальними зборами шляхом голосування і вважається прийнятим, якщо за нього проголосують члени Організації, що мають у сукупності не менш як ¾ від загальної кількості голосів членів Організації, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.
13.3. Зміни та доповнення до Статуту Організації оформляються у письмовій формі і підлягають державній реєстрації відповідно до діючого законодавства України.

СТАТТЯ 14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
14.1. Припинення діяльності Організації може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску) в порядку, передбаченому даним Статутом та/або чинним законодавством України. У разі, якщо це не передбачено даним Статутом, порядок припинення Організації визначається відповідно до положень чинного законодавства України.
14.2. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів Організації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднується Організація, про згоду на таке приєднання.
14.3. Ліквідація (саморозпуск) Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів або за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.
14.4. У випадку ліквідації Організації Загальними зборами обирається ліквідаційна комісія, і визначається порядок і терміни її роботи.
14.5. Кошти та інше майно при ліквідації Організації повинні бути передані одній або декільком іншим неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу держави, якщо інше не передбачено чинним законодавством, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
14.6. Документи по особовому складу Організації підлягають передачі на зберігання до архівної установи.
14.7. Рішення про ліквідацію направляються до органу, який здійснював реєстрацію Організації, для виключення її з державного реєстру.

_________________
Henry Golden Boy .22 LR + Wm. Malcolm 6x16
Colt Single Action Army
ИзображениеИзображениеИзображение
Булпаппо HW 100 5,5
FX Gladiator => Verminator + MTC 3-12х32 Viper Connect
UMAREX Smith & Wesson 686 - 8''
MOSSBERG 590 Mariner
HOYT BUFFALO
Добро пожаловать на мой канал на YouTube!


Вс фев 16, 2014 12:58 pm
Профиль Отправить email ICQ
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ] 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © phpBB Group.
Реклама